Aproximació fonètica als processos d'integració de senyals de parla de baixa intensitat. Alamon, F. Ph.D. Thesis, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1999. bibtex: alamon_aproximacio_1999
Aproximació fonètica als processos d'integració de senyals de parla de baixa intensitat [link]Paper  abstract   bibtex   
Aquest treball s'emmarca en l'exploració dels processos que activa el receptor en l'intent de comprendre el missatge parlat i té per objectiu l'estudi de la interrelació de dues informacions: la dependent del senyal i la independent del senyal. El paper que suposadament juguen aquestes dues fonts informatives ha estat descrit per Björn Lindblom, coneguda com la "Teoria de la parla hiper i hipoarticulada"(Hyper- & Hypo- Speech Theory). Sota aquest marc hem volgut comprovar l'adequació d'aquest model des del punt de vista de la percepció, en el benentès que la producció de la parla està teleològicament destinada a la seva descodificació i comprensió L'estudi de les estratègies d'integració de la parla està basat en l'anàlisi de tres grans plans perceptius: 1) la identificació fonètica ; 2) el reconeixement lèxic (establint quines propietats fonològiques i semàntiques afavoreixen l'avaluació del lèxic en paraules amb sentit i sense sentit); 3) el context semàntic de la frase (establint el grau de facilitació dels diferents contextos en l'accés al lèxic i en la reducció dels errors de comprensió). Els resultats de l'experiment demostren que l'adaptació que exerceix l'emissor en la producció del missatge és corresposta, en la seva descodificació, pel receptor, el qual posa a disposició d'un bon conjunt d'estratègies perceptives encarades, totes elles, al servei de la comprensió del missatge. La conclusió principal del treball és que el guiatge que pot exercir l'oient durant els processos d'integració i la seva adaptació al senyal és un guiatge relatiu, en funció de la complexitat de l'anàlisi que efectua en cada estadi perceptiu. La informació del senyal ha de ser "suficient" per aconseguir la posada en marxa els processos de "dalt-cap-a-baix", però aquesta informació no es redueix al nivell de la intensitat global del senyal (és a dir, a la intel·ligibilitat fonètica), sinó que també inclou els diferents aspectes lingü\́istics que es conjuguen en la configuració del missatge, la qual cosa permet activar els diferents procediments d'anàlisi amb certes garanties d'èxit.
@phdthesis{alamon_aproximacio_1999,
	Abstract = {Aquest treball s'emmarca en l'exploraci{\'o} dels processos que activa el receptor en l'intent de comprendre el missatge parlat i t{\'e} per objectiu l'estudi de la interrelaci{\'o} de dues informacions: la dependent del senyal i la independent del senyal. El paper que suposadament juguen aquestes dues fonts informatives ha estat descrit per Bj{\"o}rn Lindblom, coneguda com la "Teoria de la parla hiper i hipoarticulada"(Hyper- \& Hypo- Speech Theory). Sota aquest marc hem volgut comprovar l'adequaci{\'o} d'aquest model des del punt de vista de la percepci{\'o}, en el benent{\`e}s que la producci{\'o} de la parla est{\`a} teleol{\`o}gicament destinada a la seva descodificaci{\'o} i comprensi{\'o} L'estudi de les estrat{\`e}gies d'integraci{\'o} de la parla est{\`a} basat en l'an{\`a}lisi de tres grans plans perceptius: 1) la identificaci{\'o} fon{\`e}tica ; 2) el reconeixement l{\`e}xic (establint quines propietats fonol{\`o}giques i sem{\`a}ntiques afavoreixen l'avaluaci{\'o} del l{\`e}xic en paraules amb sentit i sense sentit); 3) el context sem{\`a}ntic de la frase (establint el grau de facilitaci{\'o} dels diferents contextos en l'acc{\'e}s al l{\`e}xic i en la reducci{\'o} dels errors de comprensi{\'o}). Els resultats de l'experiment demostren que l'adaptaci{\'o} que exerceix l'emissor en la producci{\'o} del missatge {\'e}s corresposta, en la seva descodificaci{\'o}, pel receptor, el qual posa a disposici{\'o} d'un bon conjunt d'estrat{\`e}gies perceptives encarades, totes elles, al servei de la comprensi{\'o} del missatge. La conclusi{\'o} principal del treball {\'e}s que el guiatge que pot exercir l'oient durant els processos d'integraci{\'o} i la seva adaptaci{\'o} al senyal {\'e}s un guiatge relatiu, en funci{\'o} de la complexitat de l'an{\`a}lisi que efectua en cada estadi perceptiu. La informaci{\'o} del senyal ha de ser "suficient" per aconseguir la posada en marxa els processos de "dalt-cap-a-baix", per{\`o} aquesta informaci{\'o} no es redueix al nivell de la intensitat global del senyal ({\'e}s a dir, a la intel·ligibilitat fon{\`e}tica), sin{\'o} que tamb{\'e} inclou els diferents aspectes ling{\"u}{\'\i}stics que es conjuguen en la configuraci{\'o} del missatge, la qual cosa permet activar els diferents procediments d'an{\`a}lisi amb certes garanties d'{\`e}xit.},
	Address = {Bellaterra},
	Author = {Alamon, Francesc},
	Keywords = {CV, CV direcci{\'o}, CV direcci{\'o} tesi doctoral, CV xarxes liceu, intensity, phonetics, speech perception},
	Note = {bibtex: alamon\_aproximacio\_1999},
	School = {Universitat Aut{\`o}noma de Barcelona},
	Title = {Aproximaci{\'o} fon{\`e}tica als processos d'integraci{\'o} de senyals de parla de baixa intensitat},
	Url = {http://hdl.handle.net/10803/4884},
	Year = {1999},
	Bdsk-Url-1 = {http://hdl.handle.net/10803/4884}}
Downloads: 0