CNTT-Tasks.
CNTT-Tasks [link]Paper  abstract   bibtex   
DSGV DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA CNTT- 2018 STT, Họ tên, Tên, Sheet phân công 1, Võ Hoàng Anh, Anh, Sheet 2, Lê Anh Cường, Cường, Sheet 3, Nguyễn Thanh Hiên, Hiên, Sheet 4, Vũ Đình Hồng, Hồng, Sheet 5, Phạm Văn Huy, Huy, Sheet 6, Mai Văn Mạnh, Mạnh, Sheet 7, Trần Thị Hồng Nhung, Nhung, S...
@misc{noauthor_cntt-tasks_nodate,
	title = {{CNTT}-{Tasks}},
	url = {https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F_NGHd_0x6BkfDl5dJywsirixjr98rexvzSCUIx8h44/edit?ouid=109447448050349591754&usp=sheets_home&ths=true&usp=embed_facebook},
	abstract = {DSGV

 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA CNTT- 2018
 STT, Họ tên,
 Tên, Sheet phân công
 1, Võ Hoàng Anh, Anh, Sheet
 2, Lê Anh Cường, Cường, Sheet
 3, Nguyễn Thanh Hiên, Hiên, Sheet
 4, Vũ Đình Hồng, Hồng, Sheet
 5, Phạm Văn Huy, Huy, Sheet
 6, Mai Văn Mạnh, Mạnh, Sheet
 7, Trần Thị Hồng Nhung, Nhung, S...},
	language = {en},
	urldate = {2018-05-28},
	journal = {Google Docs},
}

Downloads: 0