انتقال سبک متن در زبان فارسی با استفاده از یادگیری عمیق. Mohammadi, R. K. and Mirroshandel, S. A. EasyChair Preprint no. 4690, 2020.
bibtex   
@Booklet{EasyChair:4690,
	author = {Reza Khan Mohammadi and Seyed Abolghasem Mirroshandel},
	title = {انتقال سبک متن در زبان فارسی با استفاده از یادگیری عمیق},
	howpublished = {EasyChair Preprint no. 4690},
	year = {2020}}
Downloads: 0