پيش بيني چسبندگي پپتيدها به مولکول HLA-A*0201 با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي. ارشدی, ع., میرصالحی, م. م., خادمی, م., محمودی, م., & عازمی, ا. In volume دوره 11. انجمن مهندسی پزشکی ایران.
abstract   bibtex   
چکیده: پپتيدهايي که همراه مولکول هاي MHC ارايه مي شوند، اهميت زيادي در شناسايي آنتي ژن توسط سلول هاي T دارند. مشخص شدن توالي اسيدهاي آمينه اين اپي توپ ها ارزش بسياري در ساخت واکسن دارد. شناخت اپي توپ ها به کمک روش هاي آزمايشگاهي مستلزم صرف وقت زياد و هزينه گزاف است. از اين رو اخيرا استفاده از روش هاي نرم افزاري مورد توجه محققان قرار گرفته است تا به کمک آنها تعداد پپتيدهايي که با��د مورد آزمايش قرار گيرند، کاهش يابد. در اين مقاله با کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي کوشش شده است ابزاري مناسب براي شناسايي اپي توپ ها ارايه ��ود. با استفاده از دو شبکه پرسپترون دو لايه نشان داده شده است که مي توان دقت بالايي در پيش بيني اپي توپ هاي کلاس HLA-A*0201 به دست آورد. حساسيت شبکه ها از 91% تا 92% و اختصاصيت آنها از 79% تا 82% بوده است. با توجه به اين که در تحقيقات گذشته دقت هاي ارايه شده به ندرت از 80% بيشتر شده اند، دستيابي به اين سطوح دقت قابل توجه است.
@inproceedings{__nodate,
	title = {پيش بيني چسبندگي پپتيدها به مولکول {HLA}-{A}*0201 با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي},
	volume = {دوره 11},
	abstract = {چکیده: 

پپتيدهايي که همراه مولکول هاي MHC ارايه مي شوند، اهميت زيادي در شناسايي آنتي ژن توسط سلول هاي T دارند. مشخص شدن توالي اسيدهاي آمينه اين اپي توپ ها ارزش بسياري در ساخت واکسن دارد. شناخت اپي توپ ها به کمک روش هاي آزمايشگاهي مستلزم صرف وقت زياد و هزينه گزاف است. از اين رو اخيرا استفاده از روش هاي نرم افزاري مورد توجه محققان قرار گرفته است تا به کمک آنها تعداد پپتيدهايي که با��د مورد آزمايش قرار گيرند، کاهش يابد.
در اين مقاله با کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي کوشش شده است ابزاري مناسب براي شناسايي اپي توپ ها ارايه ��ود. با استفاده از دو شبکه پرسپترون دو لايه نشان داده شده است که مي توان دقت بالايي در پيش بيني اپي توپ هاي کلاس HLA-A*0201 به دست آورد. حساسيت شبکه ها از 91\% تا 92\% و اختصاصيت آنها از 79\% تا 82\% بوده است. با توجه به اين که در تحقيقات گذشته دقت هاي ارايه شده به ندرت از 80\% بيشتر شده اند، دستيابي به اين سطوح دقت قابل توجه است.},
	publisher = {انجمن مهندسی پزشکی ایران},
	author = {ارشدی, علی and میرصالحی, میر مجتبی and خادمی, مرتضی and محمودی, محمود and عازمی, اسد}
}

Downloads: 0