200 மில்லியன் ஆண்டுகள் தப்பிப்பிழைத்த ஆமை... மனிதனிடம் சிக்கித்தவிக்கும் துயரம்!. க.சுபகுணம்
200 மில்லியன் ஆண்டுகள் தப்பிப்பிழைத்த ஆமை... மனிதனிடம் சிக்கித்தவிக்கும் துயரம்! [link]Paper  abstract   bibtex   
ஆமைகளின் அந்தப் பொறுமையான நடைக்குப் பின்னால், மிகப்பெரிய சூழலியல் சமநிலையே ஒளிந்துள்ளது. அவை முட்டையிடுவதற்காகக் குழி தோண்டுவதன் மூலமாகத் தன் ஆற்றலில் பாதியை நிலத்துக்குத் தானமளிக்கின்றன.
@misc{_200_nodate,
	title = {200 மில்லியன் ஆண்டுகள் தப்பிப்பிழைத்த ஆமை... மனிதனிடம் சிக்கித்தவிக்கும் துயரம்!},
	url = {https://www.vikatan.com/literature/animals/157923-citizen-science-project-on-world-turtle-day-may-help-in-conservation-of-feshwater-turtles},
	abstract = {ஆமைகளின் அந்தப் பொறுமையான நடைக்குப் பின்னால், மிகப்பெரிய சூழலியல் சமநிலையே ஒளிந்துள்ளது. அவை முட்டையிடுவதற்காகக் குழி தோண்டுவதன் மூலமாகத் தன் ஆற்றலில் பாதியை நிலத்துக்குத் தானமளிக்கின்றன.},
	language = {ta},
	urldate = {2021-04-08},
	journal = {https://www.vikatan.com/},
	author = {க.சுபகுணம்},
	keywords = {Popular Press},
}

Downloads: 0