Hybrid States of Surface and Tamm Plasmon-Polaritons in Photonic Crystals. Afinogenov, B. I., Bessonov, V. O., Soboleva, I. V., & Fedyanin, A. A.
Hybrid States of Surface and Tamm Plasmon-Polaritons in Photonic Crystals [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0