Repertorium der griechischen christlichen Papyri. Aland, K. & Rosenbaum, H., editors De Gruyter, Berlin, 1976.
Repertorium der griechischen christlichen Papyri [link]Paper  bibtex   
@book{aland_repertorium_1976,
	address = {Berlin},
	title = {Repertorium der griechischen christlichen {Papyri}},
	url = {https://www.degruyter.com/view/serial/16361},
	urldate = {2017-08-09TZ},
	publisher = {De Gruyter},
	editor = {Aland, Kurt and Rosenbaum, Hans-Udo},
	year = {1976}
}

Downloads: 0