A Project Gutenberg Database for Text Mining.
A Project Gutenberg Database for Text Mining [link]Paper  abstract   bibtex   
Digital humanities, hacks, ideas, improvements.
@misc{noauthor_project_nodate,
	title = {A {Project} {Gutenberg} {Database} for {Text} {Mining}},
	url = {http://jonreeve.com/2017/06/project-gutenberg-the-database/},
	abstract = {Digital humanities, hacks, ideas, improvements.},
	urldate = {2017-12-06TZ},
	journal = {Jonathan Reeve}
}

Downloads: 0