Håndbok: Asperger syndrom og rus - Kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling. Nasjonal kompetansetjeneste TSB og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, March, 2013.
Håndbok: Asperger syndrom og rus - Kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling [pdf]Paper  abstract   bibtex   
Denne håndboken springer ut fra et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB), Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier (NevSom) og Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetsykehus. Bakgrunnen var flere henvendelser fra pårørende og brukere som etterspurte hjelp til å få adekvat behandling, fagpersoner som ba om bistand til å gjennomføre rusbehandling fordi deres pasienter med Asperger syndrom ikke passet inn i eller nyttiggjorde seg den behandlingen som ble tilbudt, eller som ønsket bistand til å diagnostisere. Samtidig Asperger syndrom og ruslidelse er ikke et hyppig problem. Antageligvis er rusproblemer mindre utbredt blant personer med Asperger syndrom enn generelt i befolkning. Allikevel er alvorligheten høy for dem det gjelder. Med en allerede svekket relasjonell kompetanse kan samtidig rusmisbruk skape mer alvorlige hindringer for å fungere i samfunnet. I rusbehandling kan en manglende forståelse av underliggende Asperger syndrom kunne føre til avvisning fra behandling på grunn av det som kan oppfattes som manglende deltagelse eller engasjement i behandlingen. I verste fall kan det føre til feilbehandling med negativt utfall. Pasienter med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse har den samme rett til tilpasset behandling som andre pasienter. Dette setter krav til diagnostisering og kunnskap om behandling. Vi håper denne håndboken kan bidra til at klinikere får det, at pårørende får informasjon om hva de kan forvente, og at pasientene til slutt får en tilpasset og god behandling som kan hjelpe dem med det de strever med.

Downloads: 0