Kompetenzentwicklung '98 -- Forschungsstand und Forschungsperspektiven. Volume Arbeitsgemeinschaft Qualifikations-Entwicklungs-Management Berlin, Waxmann. Münster, 1998.
bibtex   
@proceedings{AGQEM1998,
 title   = {{Kompetenzentwicklung '98 -- Forschungsstand und
       Forschungsperspektiven}},
 organization = {Arbeitsgemeinschaft
       Qualifikations-Entwicklungs-Management Berlin},
 year   = 1998,
 publisher = {Waxmann},
 address  = {M{\"u}nster},
}
Downloads: 0