Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer - Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. January, 2013.
Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer - Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. [pdf]Paper  abstract   bibtex   
Innledning Bakgrunn for loven og lovens virkeområde Spesialisthelsetjenesteloven erstattet i 2001 lov om sykehus og de organisatoriske bestemmelsene i lov om psykisk helsevern. Spesialisthelsetjenesteloven var en videreføring og en modernisering av tidligere regelverk, men innebar også flere viktige endringer. Også andre deler av helselovgivningen ble underlagt revidering og oppdatering i 2001. Med helseforetaksreformen i 2002 overtok staten det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. Tjenesten ble organisert med fem, i dag fire, regionale helseforetak som har ansvar for å sørge for at befolkningen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon. Den offentlige spesialisthelsetjenesten ble organisert som helseforetak eid av de regionale helseforetakene. Foretakene er organisatorisk og administrativt regulert av helseforetaksloven. Ansvaret for den offentlige helse- og omsorgstjenesten er i dag delt mellom kommunene og de regionale helseforetakene. Stortinget vedtok 17. juni 2010 ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov. I den forbindelse vedtok Stortinget også en rekke viktige endringer i spesialisthelsetjenestelovgivningen. I tillegg inneholder helse- og omsorgstjenesteloven i seg selv flere forslag som indirekte har betydning for de regionale helseforetakene og helseforetakene. De fleste lovendringene trådte i kraft 1. januar 2012. Samtidig med helse- og omsorgstjenesteloven vedtok Stortinget også ny folkehelselov. Samhandling mellom nivåene i helse- og omsorgstjenesten for å få til et helhetlig pasientforløp står sentralt i den nye lovgivningen. Det er blant annet innført en plikt til å inngå avtaler om oppgavefordeling og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Videre forutsettes kompetanseutveksling og kompetansebygging mellom nivåene. Dette rundskrivet inneholder kommentarer til loven. Når det gjelder sentrale forskrifter, vises det til www.lovdata.no og eventuelle merknader til forskriftene der.

Downloads: 0