Strategier för Östads säteri. 2003.
Strategier för Östads säteri [link]Paper  abstract   bibtex   
Kursens inriktning är planering av skogens utnyttjande ur ett företagsperspektiv. Kursen syftar till att ge kunskap om skogsföretagets planering både ur teoretisk och praktisk synvinkel. Sådan planering kräver kunskap inom ett flertal områden. Exempel är kunskap om skogsbruk och biologi, inventeringsteori, ekonomi, optimeringsmetoder, naturvårdshänsyn och datoriserade hjälpmedel som planeringssystem och geografiska informationssystem (GIS). Sådan kunskap erhålls bäst genom aktivt arbete med problem och kommunikation med andra om olika problemställningar. Här intar projektarbetet på Östads säteri en central plats. Här arbetar studenterna praktiskt med samtliga aspekter vid framtagandet av en långsiktigt plan. Med den inriktning skogsbruket har idag så spelar mångbruksaspekter en viktig roll. Projektarbetet går därför även under benämningen Östad Multiple U se plan (ÖMU). Litteraturstudier, seminarier, övningar kopplade till teoretiska moment samt föreläsningar ingår också för att ge extra kunskaper om planering utöver det som erhålls via Östadsprojektet. Som bas för datainsamling och bearbetningar fungerar Indelningspaketet (IP). Projektarbetena har gjorts i grupper om två. Samtliga grupper har arbetat under samma förutsättningar och med samma metodik. Däremot har inriktningen av de planer de arbetat fram skilt sig åt vad gäller mångbrukskrav och ekonomiska förutsättningar. I denna rapport kommer en sammanställning att redovisas av vissa centrala värden från samtliga de planer som tagits fram. Därefter presenteras tre av de totalt tretton planerna, med olika mångbruksinriktningar, mer detaljerat för att få en uppfattning om vad varje grupp avrapporterat under kursen (viss redigering av gruppemas rapporter har gjorts). I Östadsprojektet ingår även att göra en taktisk plan för tre års avverkning på basis av den strategiska planen. Resultatet av denna del redovisas inte här.
@misc{RN978,
   title = {Strategier för Östads säteri},
   number = {115},
   abstract = {Kursens inriktning är planering av skogens utnyttjande ur ett företagsperspektiv. Kursen syftar till att ge kunskap om skogsföretagets planering både ur teoretisk och praktisk synvinkel. Sådan planering kräver kunskap inom ett flertal områden. Exempel är kunskap om skogsbruk och biologi, inventeringsteori, ekonomi, optimeringsmetoder, naturvårdshänsyn och datoriserade hjälpmedel som planeringssystem och geografiska informationssystem (GIS). Sådan kunskap erhålls bäst genom aktivt arbete med problem och kommunikation med andra om olika problemställningar. Här intar projektarbetet på Östads säteri en central plats. Här arbetar studenterna praktiskt med samtliga aspekter vid framtagandet av en långsiktigt plan. Med den inriktning skogsbruket har idag så spelar mångbruksaspekter en viktig roll. Projektarbetet går därför även under benämningen Östad Multiple U se plan (ÖMU). Litteraturstudier, seminarier, övningar kopplade till teoretiska moment samt föreläsningar ingår också för att ge extra kunskaper om planering utöver det som erhålls via Östadsprojektet. Som bas för datainsamling och bearbetningar fungerar Indelningspaketet (IP). Projektarbetena har gjorts i grupper om två. Samtliga grupper har arbetat under samma förutsättningar och med samma metodik. Däremot har inriktningen av de planer de arbetat fram skilt sig åt vad gäller mångbrukskrav och ekonomiska förutsättningar. I denna rapport kommer en sammanställning att redovisas av vissa centrala värden från samtliga de planer som tagits fram. Därefter presenteras tre av de totalt tretton planerna, med olika mångbruksinriktningar, mer detaljerat för att få en uppfattning om vad varje grupp avrapporterat under kursen (viss redigering av gruppemas rapporter har gjorts). I Östadsprojektet ingår även att göra en taktisk plan för tre års avverkning på basis av den strategiska planen. Resultatet av denna del redovisas inte här.},
   url = {http://pub.epsilon.slu.se/8801/},
   year = {2003},
   type = {Generic}
}

Downloads: 0