Stability Analysis of Numerical Methods for a 1.5-Layer Shallow-Water Ocean Model. an Zou, G., Wang, B., & Mu, M. J. Applied Mathematics, 2013:478054:1-478054:12, 2013.
Stability Analysis of Numerical Methods for a 1.5-Layer Shallow-Water Ocean Model. [link]Link  Stability Analysis of Numerical Methods for a 1.5-Layer Shallow-Water Ocean Model. [link]Paper  bibtex   
@article{journals/jam/ZouWM13,
 added-at = {2015-05-29T00:00:00.000+0200},
 author = {an Zou, Guang and Wang, Bo and Mu, Mu},
 biburl = {http://www.bibsonomy.org/bibtex/25b0e7e314e017b46e8c43ea36445c494/dblp},
 ee = {http://dx.doi.org/10.1155/2013/478054},
 interhash = {b56d4c0963c7250ea3720108073ae61f},
 intrahash = {5b0e7e314e017b46e8c43ea36445c494},
 journal = {J. Applied Mathematics},
 keywords = {dblp},
 pages = {478054:1-478054:12},
 timestamp = {2015-06-17T23:14:09.000+0200},
 title = {Stability Analysis of Numerical Methods for a 1.5-Layer Shallow-Water Ocean Model.},
 url = {http://dblp.uni-trier.de/db/journals/jam/jam2013.html#ZouWM13},
 volume = 2013,
 year = 2013
}

Downloads: 0