Glacier changes during the past 40 years in the West Kunlun Shan. Bao, W., Liu, S., Wei, J., & Guo, W. Journal of Mountain Science, 12(2):344--357, 2015.
Glacier changes during the past 40 years in the West Kunlun Shan [link]Paper  doi  bibtex   
@article{bao_glacier_2015,
	title = {Glacier changes during the past 40 years in the {West} {Kunlun} {Shan}},
	volume = {12},
	issn = {1672-6316},
	url = {http://dx.doi.org/10.1007/s11629-014-3220-0},
	doi = {10.1007/s11629-014-3220-0},
	language = {English},
	number = {2},
	journal = {Journal of Mountain Science},
	author = {Bao, Wei-jia and Liu, Shi-yin and Wei, Jun-feng and Guo, Wan-qin},
	year = {2015},
	keywords = {Glacier change, Mass balance, West Kunlun Shan},
	pages = {344--357}
}

Downloads: 0