Combinatorial Approaches for Mass Spectra Recalibration. Böcker, S. & Mäkinen, V. In Huber, C., Kohlbacher, O., & Reinert, K., editors, Computational Proteomics, of Dagstuhl Seminar Proceedings, 2006. Internationales Begegnungs- und Forschungszentrum (IBFI), Schloss Dagstuhl, Germany.
bibtex   
@InProceedings{boecker06combinatorial,
 author   = {Sebastian B\"ocker and Veli M\"akinen},
 title   = {Combinatorial Approaches for Mass Spectra Recalibration},
 booktitle = {Computational Proteomics},
 year    = {2006},
 editor   = {Christian Huber and Oliver Kohlbacher and Knut Reinert},
 number   = {05471},
 series   = {Dagstuhl Seminar Proceedings},
 publisher = {Internationales Begegnungs- und Forschungszentrum (IBFI), Schloss Dagstuhl, Germany},
 issn    = {1862-4405},
 keywords  = {jena; ms, recalibration, computational geometry},
 optaddress = {Dagstuhl, Germany},
}

Downloads: 0