Applying cumulative exergy demand (CExD) indicators to the ecoinvent database. Bösch, M., E., Hellweg, S., Huijbregts, M., A., J., & Frischknecht, R. The International Journal of Life Cycle Assessment, 12(3):181-190, 11, 2006.
Applying cumulative exergy demand (CExD) indicators to the ecoinvent database [pdf]Paper  Applying cumulative exergy demand (CExD) indicators to the ecoinvent database [link]Website  bibtex   

Downloads: 0