Tropical Forests of Xishuangbanna, China. Cao, M., Zou, X. M., Warren, M., & Zhu, H. Biotropica, 2006.
bibtex   
@article{cao_tropical_2006,
	title = {Tropical {Forests} of {Xishuangbanna}, {China}},
	volume = {38},
	journal = {Biotropica},
	author = {Cao, M. and Zou, X. M. and Warren, M. and Zhu, H.},
	year = {2006},
	keywords = {LUQ, climate, soil, tropical rain forest, geography, yunnan}
}

Downloads: 0