Switching Poisson Gamma Dynamical Systems. Chen, W., Chen, B., Liu, Y., Zhao, Q., & Zhou, M.
bibtex   
@article{chenswitching,
  title={Switching Poisson Gamma Dynamical Systems},
  author={Chen, Wenchao and Chen, Bo and Liu, Yicheng and Zhao, Qianru and Zhou, Mingyuan}
}

Downloads: 0