Türevi sürekli modellerde sürtünme gerçeklemesi. Şener, M. & Patoğlu, V. Y\ild\iz Teknik Üniversitesi, 2009.
bibtex   
@article{csener2009turevi,
  title={T{\"u}revi s{\"u}rekli modellerde s{\"u}rt{\"u}nme ger{\c{c}}eklemesi},
  author={{\c{S}}ener, Melda and Pato{\u{g}}lu, Volkan},
  year={2009},
  publisher={Y{\i}ld{\i}z Teknik {\"U}niversitesi}
}

Downloads: 0