A Secure Privacy Preserving Deduplication Scheme for Cloud Computing. Fan, Y., Lin, X., Liang, W., Tan, G., & Nanda, P. Future Generation Computer Systems, 101:127–135, 2019.
bibtex   
@article{Fan19Dudup,
 author  = {Yongkai Fan and Xiaodong Lin and Wei Liang and Gang Tan and Priyadarsi Nanda},
 title   = {A Secure Privacy Preserving Deduplication Scheme for Cloud Computing},
 journal  = {Future Generation Computer Systems},
 volume  = {101},
 pages   = {127--135},
 year   = {2019}
}

Downloads: 0