Adaptive Correlated Monte Carlo for Contextual Categorical Sequence Generation. Fan, X.; Zhang, Y.; Wang, Z.; and Zhou, M. In ICLR 2020, 2019.
bibtex   
@inproceedings{fan2019adaptive,
  title={Adaptive Correlated Monte Carlo for Contextual Categorical Sequence Generation},
  author={Fan, Xinjie and Zhang, Yizhe and Wang, Zhendong and Zhou, Mingyuan},
  booktitle={ICLR 2020},
  year={2019}
}
Downloads: 0