(In)equality in patients' assessment of doctors' professionalism depending on the specialist's sex. Freund, B. In Gómez Chova, L., López Martínez, A., & Candel Torres, I., editors, (Nie)równość w pacjenckiej ocenie profesjonalizmu zawodowego lekarzy w zależności od płci specjalisty, of ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095, eISSN 2340-1109, pages 7987–7993. IATED Academy, Seville, 2019. Journal Abbreviation: (Nie)równość w pacjenckiej ocenie profesjonalizmu zawodowego lekarzy w zależności od płci specjalisty
doi  abstract   bibtex   
A patient concerned about his/her health expects to be seen by a doctor who is a professional in his/her field. Patients' expectations are growing, so they are more eager to judge. They evaluate the doctor's level of knowledge, his/her professional experience and soft competences, e.g. in the area of communication and empathy. It is difficult remain objective when it comes to one's own health or even life. Therefore, it may happen that the assessment of a doctor may be influenced by the patient's emotions and other factors. Is one of them the doctor's sex? The author of this paper attempted to find an answer to this question. Therefore, the aim of the research was to learn how patients evaluate the medical knowledge, professional experience and soft skills of a doctor depending on their gender. Is there gender (in)equality in the way patients perceive the professionalism of medical staff? In order to find answers to the research questions, the author prepared a description of an example professional situation in which the main role was played by a doctor - depending on the questionnaire - a female doctor or a male doctor. Under the description there were identical questions in each questionnaire, probing questions concerning an assessment of the doctor's knowledge, experience and soft skills. Half of the respondents received the questionnaire in which the main role was played by a female doctor, and the other half of the respondents received the questionnaire in which the main character was a male doctor. Conclusions from the research facilitated formulation of specific recommendations, useful mainly to physicians. However, these guidelines can also be useful for management of health organisations, health campaigners and all those with an interest in gender equality., Zatroskany o swoje zdrowie pacjent oczekuje, że przyjmie go lekarz - profesjonalista w swojej dziedzinie. Pacjenci coraz więcej wymagają, zatem coraz śmielej oceniają. Oceniają poziom wiedzy lekarza, jego doświadczenie zawodowe oraz kompetencje miękkie, np. w zakresie komunikacji czy empatii. Trudno o dystans i obiektywizm, gdy chodzi o nasze własne zdrowie, a nawet życie. Może się zatem zdarzyć, że na ocenę lekarza będą wpływały emocje chorego, a także inne czynniki. Czy jedną z nich jest płeć lekarza? Na to pytanie odpowiedzi poszukiwała autorka niniejszej pracy. Zatem celem badań było poznanie, jak pacjenci oceniają wiedzę medyczną, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje miękkie lekarza w zależności od jego płci. Czy w sposobie postrzegania przez chorych, profesjonalizmu zawodowego kadry medycznej, mamy do czynienia z (nie)równością płci? Aby uzyskać odpowiedzi na postawione pytania badawcze autorka skonstruowała opis przykładowej sytuacji zawodowej, w której główną rolę odgrywa lekarz, w zależności od kwestionariusza: kobieta lekarz lub mężczyzna lekarz. Pod scenką znalazły się identyczne dla każdego arkusza, pytania sondujące dotyczące oceny wiedzy medyka, jego doświadczenia, a także umiejętności miękkich. Połowa ankietowanych otrzymała kwestionariusz, w którym główna rola została obsadzona przez kobietę lekarza, a druga połowa respondentów dostała formularz, gdzie centralną postacią jest mężczyzna lekarz. Wnioski z badań pozwoliły na sformułowanie konkretnych rekomendacji przydatnych przede wszystkim lekarzom. Jednak wskazówki te mogą okazać się pomocne również dla kadry zarządzającej organizacjami ochrony zdrowia, twórców kampanii społecznych o tematyce zdrowotnej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką równości płci.
@incollection{freund_equality_2019,
	address = {Seville},
	series = {{ICERI} {Proceedings}, {ISSN} 2340-1095, {eISSN} 2340-1109},
	title = {({In})equality in patients' assessment of doctors' professionalism depending on the specialist's sex},
	isbn = {978-84-09-14755-7},
	abstract = {A patient concerned about his/her health expects to be seen by a doctor who is a professional in his/her field. Patients' expectations are growing, so they are more eager to judge. They evaluate the doctor's level of knowledge, his/her professional experience and soft competences, e.g. in the area of communication and empathy. It is difficult remain objective when it comes to one's own health or even life. Therefore, it may happen that the assessment of a doctor may be influenced by the patient's emotions and other factors. Is one of them the doctor's sex? The author of this paper attempted to find an answer to this question. Therefore, the aim of the research was to learn how patients evaluate the medical knowledge, professional experience and soft skills of a doctor depending on their gender. Is there gender (in)equality in the way patients perceive the professionalism of medical staff? In order to find answers to the research questions, the author prepared a description of an example professional situation in which the main role was played by a doctor - depending on the questionnaire - a female doctor or a male doctor. Under the description there were identical questions in each questionnaire, probing questions concerning an assessment of the doctor's knowledge, experience and soft skills. Half of the respondents received the questionnaire in which the main role was played by a female doctor, and the other half of the respondents received the questionnaire in which the main character was a male doctor. Conclusions from the research facilitated formulation of specific recommendations, useful mainly to physicians. However, these guidelines can also be useful for management of health organisations, health campaigners and all those with an interest in gender equality., Zatroskany o swoje zdrowie pacjent oczekuje, że przyjmie go lekarz - profesjonalista w swojej dziedzinie. Pacjenci coraz więcej wymagają, zatem coraz śmielej oceniają. Oceniają poziom wiedzy lekarza, jego doświadczenie zawodowe oraz kompetencje miękkie, np. w zakresie komunikacji czy empatii. Trudno o dystans i obiektywizm, gdy chodzi o nasze własne zdrowie, a nawet życie. Może się zatem zdarzyć, że na ocenę lekarza będą wpływały emocje chorego, a także inne czynniki. Czy jedną z nich jest płeć lekarza? Na to pytanie odpowiedzi poszukiwała autorka niniejszej pracy. Zatem celem badań było poznanie, jak pacjenci oceniają wiedzę medyczną, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje miękkie lekarza w zależności od jego płci. Czy w sposobie postrzegania przez chorych, profesjonalizmu zawodowego kadry medycznej, mamy do czynienia z (nie)równością płci? Aby uzyskać odpowiedzi na postawione pytania badawcze autorka skonstruowała opis przykładowej sytuacji zawodowej, w której główną rolę odgrywa lekarz, w zależności od kwestionariusza: kobieta lekarz lub mężczyzna lekarz. Pod scenką znalazły się identyczne dla każdego arkusza, pytania sondujące dotyczące oceny wiedzy medyka, jego doświadczenia, a także umiejętności miękkich. Połowa ankietowanych otrzymała kwestionariusz, w którym główna rola została obsadzona przez kobietę lekarza, a druga połowa respondentów dostała formularz, gdzie centralną postacią jest mężczyzna lekarz. Wnioski z badań pozwoliły na sformułowanie konkretnych rekomendacji przydatnych przede wszystkim lekarzom. Jednak wskazówki te mogą okazać się pomocne również dla kadry zarządzającej organizacjami ochrony zdrowia, twórców kampanii społecznych o tematyce zdrowotnej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką równości płci.},
	language = {eng},
	number = {undefined},
	booktitle = {({Nie})równość w pacjenckiej ocenie profesjonalizmu zawodowego lekarzy  w zależności od płci specjalisty},
	publisher = {IATED Academy},
	author = {Freund, Bożena},
	editor = {Gómez Chova, L. and López Martínez, A. and Candel Torres, I.},
	year = {2019},
	doi = {10.21125/iceri.2019.1888},
	note = {Journal Abbreviation: (Nie)równość w pacjenckiej ocenie profesjonalizmu zawodowego lekarzy  w zależności od płci specjalisty},
	keywords = {assessment of doctors' professionalism, gender equality in medical professions, management of healthcare organisations, ocena profesjonalizmu zawodowego lekarzy, perception of doctors, postrzeganie lekarzy, równość płci w zawodach medycznych, zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia},
	pages = {7987--7993},
}

Downloads: 0