Informatik im Unterricht -- So geht's. Fricke, M., Haselmeier, K., Humbert, L., Müller, D., & Rumm, P. 2016. Plakatgrafik zu Informatik an Grundschulen
Informatik im Unterricht -- So geht's [link]Paper  bibtex   
@misc{Plakat_IaG2016,
  ids = {plakat_iag2016},
	author	= {Martin Fricke and Kathrin Haselmeier and Ludger Humbert and Dorothee Müller and Philipp Rumm},
	title	= {{Informatik im Unterricht -- So geht's}},
	year	= {2016},
	address	= {Wuppertal},
	url	= { http://uni-w.de/op},
   urldate   = {2017-10-03},
	annote	= {http://ddi.uni-wuppertal.de/ABB/Plakat-IaG.pdf
	http://metager.to/0t0xl
	},
	note	= {Plakatgrafik zu Informatik an Grundschulen},
}
Downloads: 0