Mangiferin Attenuate Sepsis-Induced Acute Kidney Injury via Antioxidant and Anti-Inflammatory Effects. He, L., Peng, X., Zhu, J., Chen, X., Liu, H., Tang, C., Dong, Z., Liu, F., & Peng, Y. American Journal of Nephrology, 40(5):441--450, 2014.
Mangiferin Attenuate Sepsis-Induced Acute Kidney Injury via Antioxidant and Anti-Inflammatory Effects [link]Paper  doi  bibtex   
@article{ he_mangiferin_2014,
 title = {Mangiferin {Attenuate} {Sepsis}-{Induced} {Acute} {Kidney} {Injury} via {Antioxidant} and {Anti}-{Inflammatory} {Effects}},
 volume = {40},
 issn = {1421-9670, 0250-8095},
 url = {http://www.karger.com?doi=10.1159/000369220},
 doi = {10.1159/000369220},
 language = {en},
 number = {5},
 urldate = {2015-05-21TZ},
 journal = {American Journal of Nephrology},
 author = {He, Liyu and Peng, Xiaofei and Zhu, Jiefu and Chen, Xian and Liu, Hong and Tang, Chengyuan and Dong, Zheng and Liu, Fuyou and Peng, Youming},
 year = {2014},
 pages = {441--450}
}

Downloads: 0