Upprättandet av en manual för inventering av renbetestyper: fjäll och myr. Hedenås, H. Technical Report 431, Institutionen för skoglig resurshushållning, 2014.
Upprättandet av en manual för inventering av renbetestyper: fjäll och myr [link]Paper  abstract   bibtex   
I denna rapport presenteras manualen som beskriver fältinventeringen på fjäll och myr med syfte att kartlägga och beskriva förutsättningarna för renbete i landskapet. Detta är en viktig del i upprättandet av s.k. Renbruksplaner. Renbruksplaner används i dag både som planeringsverktyg i renskötseln och som ett underlag i samrådsdiskussioner med andra markanvändare. Sedan tidigare finns en manual rörande inventering i skogslandet. I diskussioner mellan renskötare och representanter för skogsstyrelsen och miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) under 2013-2014 framkom att renskötarna var intresserade av att utöka sin fältinventering till att inte bara omfatta skogslandskapet utan även fjäll-och myrlandskapet. Orsaken till detta är att en del samebyar har sett ett ökat intresse för att etablera främst gruvor och vindkraftverk på dessa marker. Rapporten tar även upp och diskuterar förutsättningarna för manualens tillblivelse. Inventeringsmetodiken grundar sig delvis på den metodik som används för att inventera renbetestyper i skogslandet och delvis på NILS-metodiken. NILS är ett nationellt inventeringsprogram som drivs av SLU och som samlar in data både i fält och från flygbilder. Fältinventeringsmetodiken som används i Renbruksplanen är en förenklad version av NILS metodiken. Eftersom metodiken i Renbruksplanerna påminner om den i NILS går det att jämföra variabler i inventeringarna med riksinsamlat data. Utvecklingen av manualen har skett i dialog med olika samebyar, SLU och Skogsstyrelsen.
@techreport{RN529,
   author = {Hedenås, Henrik},
   title = {Upprättandet av en manual för inventering av renbetestyper: fjäll och myr},
   institution = {Institutionen för skoglig resurshushållning},
   number = {431},
   abstract = {I denna rapport presenteras manualen som beskriver fältinventeringen på fjäll och myr med syfte att kartlägga och beskriva förutsättningarna för renbete i landskapet. Detta är en viktig del i upprättandet av s.k. Renbruksplaner. Renbruksplaner används i dag både som planeringsverktyg i renskötseln och som ett underlag i samrådsdiskussioner med andra markanvändare. Sedan tidigare finns en manual rörande inventering i skogslandet. I diskussioner mellan renskötare och representanter för skogsstyrelsen och miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) under 2013-2014 framkom att renskötarna var intresserade av att utöka sin fältinventering till att inte bara omfatta skogslandskapet utan även fjäll-och myrlandskapet. Orsaken till detta är att en del samebyar har sett ett ökat intresse för att etablera främst gruvor och vindkraftverk på dessa marker. Rapporten tar även upp och diskuterar förutsättningarna för manualens tillblivelse. Inventeringsmetodiken grundar sig delvis på den metodik som används för att inventera renbetestyper i skogslandet och delvis på NILS-metodiken. NILS är ett nationellt inventeringsprogram som drivs av SLU och som samlar in data både i fält och från flygbilder. Fältinventeringsmetodiken som används i Renbruksplanen är en förenklad version av NILS metodiken. Eftersom metodiken i Renbruksplanerna påminner om den i NILS går det att jämföra variabler i inventeringarna med riksinsamlat data. Utvecklingen av manualen har skett i dialog med olika samebyar, SLU och Skogsstyrelsen.},
   url = {http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2298},
   year = {2014},
   type = {Report}
}

Downloads: 0