Projekt-Management und Projekt-Controlling im Anlagen- und Systemgeschäft. Hilpert, N., Rademacher, G., & Sauter, B. VDMA-Verl., Frankfurt/Main, 2001.
Projekt-Management und Projekt-Controlling im Anlagen- und Systemgeschäft [link]Paper  bibtex   
@book{GVK32373586X,
 added-at = {2009-08-21T11:32:45.000+0200},
 address = {Frankfurt/Main},
 author = {Hilpert, {Norbert} and Rademacher, {Günter} and Sauter, {Bernhard}},
 biburl = {https://www.bibsonomy.org/bibtex/2795f28279361173d444ceced4094d183/fbw_hannover},
 interhash = {46742c6f4de1154a0381f49e43e8d429},
 intrahash = {795f28279361173d444ceced4094d183},
 isbn = {3816304141},
 keywords = {Fertigung Systemgeschäft Projektcontrolling Unternehmensführung Anlagengeschäft Marketing},
 pagetotal = {192},
 ppn_gvk = {32373586X},
 publisher = {VDMA-Verl.},
 timestamp = {2009-08-21T11:32:53.000+0200},
 title = {Projekt-Management und Projekt-Controlling im Anlagen- und Systemgeschäft},
 url = {http://gso.gbv.de/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&SRT=YOP&IKT=1016&TRM=ppn+32373586X&sourceid=fbw_bibsonomy},
 year = 2001
}
Downloads: 0