Knowledge Graphs of Kawasaki Disease. Huang, Z., Hu, Q., Liao, M., Miao, C., Wang, C., & Liu, G. Health Inf. Sci. Syst., 9(1):11, 2021.
Knowledge Graphs of Kawasaki Disease [link]Paper  doi  bibtex   
@article{DBLP:journals/hisas/HuangHLMWL21,
 author  = {Zhisheng Huang and
        Qing Hu and
        Mingqun Liao and
        Cong Miao and
        Chengyi Wang and
        Guanghua Liu},
 title   = {Knowledge Graphs of Kawasaki Disease},
 journal  = {Health Inf. Sci. Syst.},
 volume  = {9},
 number  = {1},
 pages   = {11},
 year   = {2021},
 url    = {https://doi.org/10.1007/s13755-020-00130-8},
 doi    = {10.1007/s13755-020-00130-8},
 timestamp = {Fri, 14 May 2021 01:00:00 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/hisas/HuangHLMWL21.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

Downloads: 0