Analysing biological activity of dust from moisture damaged buildings : Relation of microbial components with toxicity. Huttunen, K., Tirkkonen, J., Krop, E., Täubel, M., Pekkanen, J., Hyvärinen, A., Heederik, D., & Zock, J. 2012.
Analysing biological activity of dust from moisture damaged buildings : Relation of microbial components with toxicity [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0