Adaptive scale fuzzy local Gaussian mixture model for brain MR image segmentation. Ji, Z., Xia, Y., Sun, Q., Chen, Q., & Feng, D. Neurocomputing, 134:60–69, 2014.
Adaptive scale fuzzy local Gaussian mixture model for brain MR image segmentation [link]Paper  doi  bibtex   
@article{DBLP:journals/ijon/JiXSCF14,
 author  = {Zexuan Ji and
        Yong Xia and
        Quan{-}Sen Sun and
        Qiang Chen and
        Dagan Feng},
 title   = {Adaptive scale fuzzy local Gaussian mixture model for brain {MR} image
        segmentation},
 journal  = {Neurocomputing},
 volume  = {134},
 pages   = {60--69},
 year   = {2014},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.neucom.2012.12.067},
 doi    = {10.1016/j.neucom.2012.12.067},
 timestamp = {Sat, 11 Jun 2022 01:00:00 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/ijon/JiXSCF14.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

Downloads: 0