3D Convolutional Neural Networks for Human Action Recognition. Ji, S., Xu, W., Yang, M., & Yu, K. 00479
3D Convolutional Neural Networks for Human Action Recognition [pdf]Paper  bibtex   
@article{ji_3d_nodate,
	title = {3D {Convolutional} {Neural} {Networks} for {Human} {Action} {Recognition}},
	url = {http://icml2010.haifa.il.ibm.com/papers/100.pdf},
	urldate = {2016-09-01TZ},
	author = {Ji, Shuiwang and Xu, Wei and Yang, Ming and Yu, Kai},
	note = {00479}
}
Downloads: 0