Land cover classification using Landsat 8 Operational Land Imager data in Beijing, China. Jia, K., Wei, X., Gu, X., Yao, Y., Xie, X., & Li, B. Geocarto International, 29(8):941–951, November, 2014. Number: 8
Land cover classification using Landsat 8 Operational Land Imager data in Beijing, China [link]Paper  doi  bibtex   

Downloads: 0