Audio Fingerprinting and Recognition. Jiahui Yu 00000
Audio Fingerprinting and Recognition [link]Paper  bibtex   
@misc{jiahui_yu_audio_nodate,
	title = {Audio {Fingerprinting} and {Recognition}},
	url = {https://www.youtube.com/watch?v=tvoyZkcDKiw},
	urldate = {2019-05-09},
	author = {{Jiahui Yu}},
	note = {00000}
}
Downloads: 0