Towards unified human parsing and pose estimation. Jian Dong, Q. C. & Xiaohui Shen, J. Y. In Proc. CVPR, ohio, Columbia, June, 2014.
bibtex   
@Inproceedings{JianDong_2014_15510,
  author = {Jian Dong,
Qiang Chen,
Xiaohui Shen,
Jianchao Yang,
Shuicheng Yan},
 address = {ohio, Columbia},
booktitle = {Proc. CVPR},
 month = {June},
 title = {Towards unified human parsing and pose estimation},
 year = {2014},
 title_with_no_special_chars = {Towards Unified Human Parsing and Pose Estimation
}
}

Downloads: 0