Multiobjective optimization based on reputation. Jiang, S., Zhang, J., & Ong, Y. Information Sciences, 286:125--146, December 1, 2014.
bibtex   
@article{Jiang14c,
  author = {Siwei Jiang and Jie Zhang and Yew-Soon Ong},
  title = {{Multiobjective optimization based on reputation}},
  journal = {Information Sciences},
  volume = {286},
  pages = {125--146},
  month = {December 1},
  year = {2014}
}

Downloads: 0