Plumbing carbon nanotubes. Jin, C., Suenaga, K., & Iijima, S. Nat Nano, 3(1):17–21, January, 2008.
Plumbing carbon nanotubes [link]Paper  doi  bibtex   
@article{jin_plumbing_2008,
	title = {Plumbing carbon nanotubes},
	volume = {3},
	issn = {1748-3387},
	url = {http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2007.406},
	doi = {10.1038/nnano.2007.406},
	number = {1},
	urldate = {2010-12-14},
	journal = {Nat Nano},
	author = {Jin, Chuanhong and Suenaga, Kazu and Iijima, Sumio},
	month = jan,
	year = {2008},
	pages = {17--21},
}

Downloads: 0