A Survey of Community Detection Approaches: From Statistical Modeling to Deep Learning. Jin, D., Yu, Z., Jiao, P., Pan, S., He, D., Wu, J., Yu, P. S., & Zhang, W. IEEE Trans. Knowl. Data Eng., 35(2):1149–1170, 2023.
A Survey of Community Detection Approaches: From Statistical Modeling to Deep Learning [link]Paper  doi  bibtex   
@article{DBLP:journals/tkde/JinYJPHWYZ23,
 author    = {Di Jin and
         Zhizhi Yu and
         Pengfei Jiao and
         Shirui Pan and
         Dongxiao He and
         Jia Wu and
         Philip S. Yu and
         Weixiong Zhang},
 title    = {A Survey of Community Detection Approaches: From Statistical Modeling
         to Deep Learning},
 journal   = {{IEEE} Trans. Knowl. Data Eng.},
 volume    = {35},
 number    = {2},
 pages    = {1149--1170},
 year     = {2023},
 url     = {https://doi.org/10.1109/TKDE.2021.3104155},
 doi     = {10.1109/TKDE.2021.3104155},
 timestamp  = {Tue, 31 Jan 2023 00:00:00 +0100},
 biburl    = {https://dblp.org/rec/journals/tkde/JinYJPHWYZ23.bib},
 bibsource  = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

Downloads: 0