˜Dieœ Gewebszüchtung menschlicher Hirngeschwülste: Mit 108 Abb. Kersting, G. Ph.D. Thesis, Bonn, 1961.
bibtex   
@phdthesis{kersting1961gewebszuchtung,
  author = {Kersting, Günter},
  dnbtitleid = {481882766},
  interhash = {445b7c093351f148d5d3eb47196940ce},
  intrahash = {8e2a3a136d52a5a1438984911dce417a},
  school = {Bonn},
  title = {˜Dieœ Gewebszüchtung menschlicher Hirngeschwülste: Mit 108 Abb.},
  type = {habilitation},
  year = 1961
}

Downloads: 0