GenExpress: A Computer System for Description, Analysis and Recognition of Regulatory Sequences in Eukaryotic Genome. Kolchanov, N. A., Ponomarenko, M. P., Kel, A. E., Kondrakhin, Y. V., Frolov, A. S., Kolpakov, F. A., Goryachkovskaya, T. N., Kel, O. V., Ananko, E. A., Ignatieva, E. V., Podkolodnaya, O. A., Babenko, V. N., Stepanenko, I. L., Romashchenko, A. G., Merkulova, T. I., Vorobiev, D. G., Lavryushev, S. V., Ponomarenko, Y. V., Kochetov, A. V., Kolesov, G. B., Solovyev, V. V., Milanesi, L., Podkolodny, N. L., Wingender, E., & Heinemeyer, T. In Proceedings of Intelligent Systems in Molecular Biology (ISMB), pages 95-104, 1998.
GenExpress: A Computer System for Description, Analysis and Recognition of Regulatory Sequences in Eukaryotic Genome [link]Paper  bibtex   
@inproceedings{ dblp4333662,
 title = {GenExpress: A Computer System for Description, Analysis and Recognition of Regulatory Sequences in Eukaryotic Genome},
 author = {Nikolay A. Kolchanov and Mikhail P. Ponomarenko and Alexander E. Kel and Y. V. Kondrakhin and Anatoly S. Frolov and F. A. Kolpakov and T. N. Goryachkovskaya and O. V. Kel and Elena A. Ananko and Elena V. Ignatieva and Olga A. Podkolodnaya and Vladimir N. Babenko and Irina L. Stepanenko and Aida G. Romashchenko and Tatyana I. Merkulova and Denis G. Vorobiev and Sergey V. Lavryushev and Y. V. Ponomarenko and Alexey V. Kochetov and G. B. Kolesov and Victor V. Solovyev and Luciano Milanesi and Nikolay L. Podkolodny and Edgar Wingender and T. Heinemeyer},
 author_short = {Kolchanov, N. A. and Ponomarenko, M. P. and Kel, A. E. and Kondrakhin, Y. V. and Frolov, A. S. and Kolpakov, F. A. and Goryachkovskaya, T. N. and Kel, O. V. and Ananko, E. A. and Ignatieva, E. V. and Podkolodnaya, O. A. and Babenko, V. N. and Stepanenko, I. L. and Romashchenko, A. G. and Merkulova, T. I. and Vorobiev, D. G. and Lavryushev, S. V. and Ponomarenko, Y. V. and Kochetov, A. V. and Kolesov, G. B. and Solovyev, V. V. and Milanesi, L. and Podkolodny, N. L. and Wingender, E. and Heinemeyer, T.},
 bibtype = {inproceedings},
 type = {inproceedings},
 year = {1998},
 key = {dblp4333662},
 id = {dblp4333662},
 biburl = {http://www.dblp.org/rec/bibtex/conf/ismb/KolchanovPKKFKGKAIPBSRMVLPKKSMPWH98},
 url = {http://www.aaai.org/Library/ISMB/1998/ismb98-012.php},
 conference = {ISMB},
 pages = {95-104},
 text = {ISMB 1998:95-104},
 booktitle = {Proceedings of Intelligent Systems in Molecular Biology (ISMB)}
}

Downloads: 0