Thermodynamics of low-temperature crystallization of Fe-Si-B amorphous alloys. Kutsenok, I., Goryacheva, V., Tomilin, I., & Geiderikh, V. In International Discussion Meeting “Thermodynamics of Alloys” 1998, March 22-26, pages 59--59, 1998. Kiel.
bibtex   
@inproceedings{kutsenok_thermodynamics_1998,
	title = {Thermodynamics of low-temperature crystallization of {Fe}-{Si}-{B} amorphous alloys},
	language = {english},
	booktitle = {International {Discussion} {Meeting} “{Thermodynamics} of {Alloys}” 1998, {March} 22-26},
	publisher = {Kiel},
	author = {Kutsenok, I.B. and Goryacheva, V.I. and Tomilin, I.A. and Geiderikh, V.A.},
	year = {1998},
	pages = {59--59}
}

Downloads: 0