Method and device for transplanting nursery stock. Li, B., Chang, Q., Zhou, H., Xu, X., Huang, P., & Fan, J. 2009.
bibtex   
@article{1102,
  author = {Bingwen Li and Qing Chang and Hongwei Zhou and Xiao Xu and Pizhen Huang and Jun Fan},
  title = {Method and device for transplanting nursery stock},
  year = {2009}
}

Downloads: 0