Multimodal Charting of Molecular and Functional Cell States via in situ Electro-Seq. Li, Q., Lin, Z., Liu, R., Tang, X., Huang, J., He, Y., Sui, X., Tian, W., Zhou, H., Sheng, H., Shi, H., Wang, X., & Liu, J. SSRN Electronic Journal, 2022.
bibtex   
@article{Li2022MultimodalCO,
  title={Multimodal Charting of Molecular and Functional Cell States via in situ Electro-Seq},
  author={Qiang Li and Zuwan Lin and Ren Liu and Xin-Hui Tang and Jiahao Huang and Yichun He and Xin Sui and Weiwen Tian and Haowen Zhou and Hao Sheng and Hailing Shi and Xiao Wang and Jia Liu},
  journal={SSRN Electronic Journal},
  year={2022}
}

Downloads: 0