UA-DETRAC 2017: Report of AVSS2017 & IWT4S Challenge on Advanced Traffic Monitoring. Lyu, S., Chang, M., Du, D., Wen, L., Qi, H., Li, Y., Wei, Y., Ke, L., Hu, T., Coco, M. D., Carcagnì, P., Anisimov, D., Bochinski, E., Galasso, F., Bunyak, F., Han, G., Ye, H., Wang, H., Palaniappan, K., Ozcan, K., Wang, L., Wang, L., Lauer, M., Watcharapinchai, N., Song, N., Al-Shakarji, N. M., Wang, S., Amin, S., Rujikietgumjorn, S., Khanova, T., Sikora, T., Kutschbach, T., Eiselein, V., Tian, W., Xue, X., Yu, X., Lu, Y., Zheng, Y., Huang, Y., & Zhang, Y. In 14th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance, AVSS 2017, Lecce, Italy, August 29 - September 1, 2017, pages 1–7, 2017. IEEE Computer Society.
UA-DETRAC 2017: Report of AVSS2017 & IWT4S Challenge on Advanced Traffic Monitoring [link]Paper  doi  bibtex   
@inproceedings{DBLP:conf/avss/LyuCDWQLWKHCCAB17,
 author  = {Siwei Lyu and
        Ming{-}Ching Chang and
        Dawei Du and
        Longyin Wen and
        Honggang Qi and
        Yuezun Li and
        Yi Wei and
        Lipeng Ke and
        Tao Hu and
        Marco Del Coco and
        Pierluigi Carcagn{\`{\i}} and
        Dmitriy Anisimov and
        Erik Bochinski and
        Fabio Galasso and
        Filiz Bunyak and
        Guang Han and
        Hao Ye and
        Hong Wang and
        Kannappan Palaniappan and
        Koray Ozcan and
        Li Wang and
        Liang Wang and
        Martin Lauer and
        Nattachai Watcharapinchai and
        Nenghui Song and
        Noor M. Al{-}Shakarji and
        Shuo Wang and
        Sikandar Amin and
        Sitapa Rujikietgumjorn and
        Tatiana Khanova and
        Thomas Sikora and
        Tino Kutschbach and
        Volker Eiselein and
        Wei Tian and
        Xiangyang Xue and
        Xiaoyi Yu and
        Yao Lu and
        Yingbin Zheng and
        Yongzhen Huang and
        Yuqi Zhang},
 title   = {{UA-DETRAC} 2017: Report of {AVSS2017} {\&} {IWT4S} Challenge on Advanced
        Traffic Monitoring},
 booktitle = {14th {IEEE} International Conference on Advanced Video and Signal
        Based Surveillance, {AVSS} 2017, Lecce, Italy, August 29 - September
        1, 2017},
 pages   = {1--7},
 publisher = {{IEEE} Computer Society},
 year   = {2017},
 url    = {https://doi.org/10.1109/AVSS.2017.8078560},
 doi    = {10.1109/AVSS.2017.8078560},
 timestamp = {Wed, 05 Aug 2020 01:00:00 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/conf/avss/LyuCDWQLWKHCCAB17.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

Downloads: 0