Identification of QTL for resistance to root rot in sweetpotato (Ipomoea batatas (L.) Lam) with SSR linkage maps. Ma, Z.; Gao, W.; Liu, L.; Liu, M.; Zhao, N.; Han, M.; Wang, Z.; Jiao, W.; Gao, Z.; Hu, Y.; and Liu, Q. BMC Genomics, 21(1):366, December, 2020.
Identification of QTL for resistance to root rot in sweetpotato (Ipomoea batatas (L.) Lam) with SSR linkage maps [link]Paper  doi  bibtex   
@article{ma_identification_2020,
	title = {Identification of {QTL} for resistance to root rot in sweetpotato ({Ipomoea} batatas ({L}.) {Lam}) with {SSR} linkage maps},
	volume = {21},
	issn = {1471-2164},
	url = {https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-020-06775-9},
	doi = {10.1186/s12864-020-06775-9},
	language = {en},
	number = {1},
	urldate = {2020-06-11},
	journal = {BMC Genomics},
	author = {Ma, Zhimin and Gao, Wenchuan and Liu, Lanfu and Liu, Minghui and Zhao, Ning and Han, Meikun and Wang, Zhao and Jiao, Weijing and Gao, Zhiyuan and Hu, Yaya and Liu, Qingchang},
	month = dec,
	year = {2020},
	pages = {366},
}
Downloads: 0