Modeis de llengua i traducció catalana. Mallafré i Gavaldá, J. Quaderns, 2000.
Modeis de llengua i traducció catalana [link]Paper  abstract   bibtex   
L'autor estudia el procés d'adquisició d'una llengua adequada per a la traducció literária, en un equilibri entre l'experiéncia personal i els models de llengua establerts. La traducció moderna al catalá ha contribui al coneixement de les obres mestres universals, tot aspirant a restablir el catalá com a llengua literária. L' análisi de dues conegudes col-leccions de traduccions literáries mos-tra tendéncies d'estil, llengúes escollides, géneres, i el context social i cultural en el qual es produeixen aquestes traduccions.
@article{MallafreiGavalda2000,
 abstract = {L'autor estudia el proc{\'{e}}s d'adquisici{\'{o}} d'una llengua adequada per a la traducci{\'{o}} liter{\'{a}}ria, en un equilibri entre l'experi{\'{e}}ncia personal i els models de llengua establerts. La traducci{\'{o}} moderna al catal{\'{a}} ha contribui al coneixement de les obres mestres universals, tot aspirant a restablir el catal{\'{a}} com a llengua liter{\'{a}}ria. L' an{\'{a}}lisi de dues conegudes col-leccions de traduccions liter{\'{a}}ries mos-tra tend{\'{e}}ncies d'estil, lleng{\'{u}}es escollides, g{\'{e}}neres, i el context social i cultural en el qual es produeixen aquestes traduccions. },
 added-at = {2015-12-01T11:35:13.000+0100},
 annote = {Language: cat},
 author = {{Mallafr{\'{e}} i Gavald{\'{a}}}, Joaquim},
 biburl = {http://www.bibsonomy.org/bibtex/255db7bd00926fde045e13dfa49b16aa4/sofiagruiz92},
 interhash = {66ec449d02f0aa06fa0735b06b43a811},
 intrahash = {55db7bd00926fde045e13dfa49b16aa4},
 journal = {Quaderns},
 keywords = {Catal{\'{a}}n,Modelo de lengua,Traducci{\'{o}}n literaria},
 timestamp = {2015-12-01T11:35:13.000+0100},
 title = {{Modeis de llengua i traducci{\'{o}} catalana}},
 url = {http://ddd.uab.es/search.py?{\&}cc=quaderns{\&}f=issue{\&}p=11385790n5{\&}rg=100{\&}sf=fpage{\&}so=a{\&}as=0{\&}sc=0{\&}ln=ca},
 volume = 5,
 year = 2000
}

Downloads: 0