Video summarization via minimum sparse reconstruction. Mei, S.; Guan, G.; Wang, Z.; Wan, S.; He, M.; and Feng, D. D. Pattern Recognition, 48(2):522--533, 2015.
Video summarization via minimum sparse reconstruction [link]Paper  doi  bibtex   
@article{DBLP:journals/pr/MeiGWWHF15,
 author  = {Shaohui Mei and
        Genliang Guan and
        Zhiyong Wang and
        Shuai Wan and
        Mingyi He and
        David Dagan Feng},
 title   = {Video summarization via minimum sparse reconstruction},
 journal  = {Pattern Recognition},
 volume  = {48},
 number  = {2},
 pages   = {522--533},
 year   = {2015},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.patcog.2014.08.002},
 doi    = {10.1016/j.patcog.2014.08.002},
 timestamp = {Thu, 08 Jun 2017 01:00:00 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/pr/MeiGWWHF15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
Downloads: 0