Biological materials: Structure and mechanical properties. Meyers, M., Chen, P., Lin, a., & Seki, Y. Progress in Materials Science, 53(1):1-206, 1, 2008.
Biological materials: Structure and mechanical properties [pdf]Paper  Biological materials: Structure and mechanical properties [link]Website  bibtex   

Downloads: 0