Vision Keynote - Satya Nadella - KEY. Microsoft Developer 00000
Vision Keynote - Satya Nadella - KEY [link]Paper  bibtex   
@misc{microsoft_developer_vision_nodate,
	title = {Vision {Keynote} - {Satya} {Nadella} - {KEY}},
	url = {https://www.youtube.com/watch?v=9KzfavvFEsE},
	urldate = {2019-05-10},
	author = {{Microsoft Developer}},
	note = {00000}
}

Downloads: 0