Koordination vernetzter Fahrzeuge an einer Fahrbahnzusammenführung. Mosebach, A., Röchner, S., & Lunze, J. Automatisierungstechnik, 64(1):51-60, 2016.
Koordination vernetzter Fahrzeuge an einer Fahrbahnzusammenführung. [link]Link  Koordination vernetzter Fahrzeuge an einer Fahrbahnzusammenführung. [link]Paper  bibtex   
@article{journals/at/MosebachRL16,
 added-at = {2016-01-27T00:00:00.000+0100},
 author = {Mosebach, Andrej and Röchner, Simon and Lunze, Jan},
 biburl = {http://www.bibsonomy.org/bibtex/25a4dab39aaa814916a9fe24b91befd26/dblp},
 ee = {http://www.degruyter.com/view/j/auto.2016.64.issue-1/auto-2015-0065/auto-2015-0065.xml},
 interhash = {de7082a7f0b2535d7a830681692a9190},
 intrahash = {5a4dab39aaa814916a9fe24b91befd26},
 journal = {Automatisierungstechnik},
 keywords = {dblp},
 number = 1,
 pages = {51-60},
 timestamp = {2016-01-28T11:37:10.000+0100},
 title = {Koordination vernetzter Fahrzeuge an einer Fahrbahnzusammenführung.},
 url = {http://dblp.uni-trier.de/db/journals/at/at64.html#MosebachRL16},
 volume = 64,
 year = 2016
}
Downloads: 0