Mathematical Model of Zirconium Extraction by Tributylphosphate Nikolaeva. Nikolaeva, L., Smirnova, N., Evseev, A., & Svetovidov, V. VESTNIC MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA SERIYA 2 KHIMIYA, 1975.
bibtex   
@article{nikolaeva_mathematical_1975-1,
	title = {Mathematical {Model} of {Zirconium} {Extraction} by {Tributylphosphate} {Nikolaeva}},
	language = {english},
	number = {1},
	journal = {VESTNIC MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA SERIYA 2 KHIMIYA},
	author = {Nikolaeva, LS and Smirnova, NS and Evseev, AM and Svetovidov, VI},
	year = {1975},
	pages = {26--29}
}

Downloads: 0