An empirical comparison of C, C++, Java, Perl, Python, Rexx and Tcl for a search/string-processing program. Prechelt, L. Technical Report 2000-5, Fakultät für Informatik, Universität Karlsruhe, Karlsruhe, March, 2000.
An empirical comparison of C, C++, Java, Perl, Python, Rexx and Tcl for a search/string-processing program [link]Paper  bibtex   
@techreport{Prechelt2000,
 author  = {Lutz Prechelt},
 title   = {{An empirical comparison of C, C++, Java, Perl,
       Python, Rexx and Tcl for a search/string-processing
       program}},
 institution = {Fakult{\"a}t f{\"u}r Informatik, Universit{\"a}t
       Karlsruhe},
 year   = 2000,
 month   = {March},
 address  = {Karlsruhe},
 number  = {2000-5},
 url={https://is.gd/AHJl3G},
 annote = {http://wwwipd.ira.uka.de/~prechelt/Biblio/jccpprtTR.pdf},
 urldate={2016-05-29},
}
Downloads: 0